content top

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

‘Doe maar gewoon Nijmegen blijft ons motto!’

 

Inleiding

Gewoon Nijmegen gN wil eraan meewerken dat het gemeentebestuur betrouwbaar en open is naar onze inwoners. Dat zij de goede (financiële) keuzes maakt met en voor onze inwoners. Dat ze ervoor zorgt dat iedereen zich welkom, thuis en veilig voelt in onze stad en dat niemand uitgesloten wordt. Dat ze voorzieningen in wijken niet verder afkalven en dat lasten voor iedereen betaalbaar blijven. Dat ze staat voor ‘samen leven en laten leven’, voor zorg en geborgenheid op maat. Dat ze aan onze inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers kansen, ruimte en faciliteiten biedt voor ideeën en initiatieven. Zonder allerlei overbodige regels. Maar ook dat ze onze inwoners wijst op hun verplichtingen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we vanuit deze visie algemene speerpunten benoemd en piketpaaltjes geslagen, die bepalend zijn voor onze rol. Wij leggen ons verder niet volledig vast op allerlei mooi ogende ideeën en loze beloften, waarvan we later moeten concluderen dat ze niet haalbaar zijn. We houden in de komende jaren onze oren en ogen goed open om te beoordelen wat er leeft onder onze inwoners. En blijven scherp als er onderwerpen aan bod komen die onze uitgangspunten raken. Dan laten wij onze stem met kracht horen.

 

Algemene speerpunten

1. Transparant, open en toegankelijk zijn voor inwoners

Een betrouwbare gemeente maakt informatie openbaar, toegankelijk en begrijpelijk. gN is wars van achterkamertjespolitiek en dringt aan op:

 • Open en begrijpelijke informatie geven over beleid en besluiten;
 • heldere en periodieke verantwoording afleggen aan de raad;
 • periodiek uitleg geven aan inwoners in begrijpelijke taal ;
 • snelle tussentijdse informatie geven via social media en het organiseren van (forum)discussies ter plaatse.

 

2. Betrokkenheid inwoners vergroten

Bestuurders en ambtenaren denken dat zij de wijsheid in pacht hebben en dat zij wel weten wat goed is voor onze inwoners, terwijl wijsheid en creatieve ideeën in de Nijmeegse samenleving vaak ‘op straat’ liggen. gN vindt dat te vaak gewerkt wordt met tekentafelplannen die achter een bureau zijn bedacht, zonder dat inwoners daar enige invloed op hebben. gN roept het gemeentebestuur op om:

 • Inwoners meer zelf (wijk) plannen te laten ontwikkelen;
 • inwoners meer zelf te laten bepalen welke zaken belangrijk zijn;
 • inwoners mee te laten bepalen hoe het beschikbare geld besteed wordt;
 • (snel)peilingen te houden bij veranderingen in de wijken en inwoners echt inspraak te geven;
 • in uitzonderingssituaties bij complexe veranderingen zo nodig referenda te houden.

 

3. Minder bemoeienis en regeldruk

Inwoners, instellingen en ondernemers zijn prima in staat om taken uit te voeren die nu door de gemeente worden gedaan. Er kan veel meer aan inwoners rechtstreeks worden overgelaten. De gemeente moet veel meer faciliteren en minder zelf doen. Niet alleen scheelt dat veel werk, maar het versterkt de zelfwerkzaamheid en de betrokkenheid van de inwoners en het verbetert de verhouding tussen gemeente en inwoner. Procedures en regels kosten inwoners en ondernemers veel tijd en geld. De vraag is of die regels wel altijd nodig zijn en of er geen andere manier van werken te overwegen is. gN vindt dat meer zichtbaar gemaakt moet worden:

 • Welke taken de gemeente echt aan de samenleving over kan laten;
 • waar de bemoeienis van de gemeente een onsje minder kan zijn;
 • hoe regels door slimme oplossingen verminderd worden, met gebruik van de kennis en ideeën van de inwoners en ambtenaren;
 • op welke manier kritisch gekeken wordt naar de noodzakelijke vergunningen.

 

4. Invoeren ‘Sociaal Paspoort voor Lastenverlichting op maat’

Niet voor iedereen is de last (directe en indirecte belastingen) die de gemeente oplegt voor voorzieningen en diensten betaalbaar. Er wordt op dit moment geen effectief middel ingezet om de lasten op maat te verlichten voor mensen die het moeilijk hebben. Leeftijd en inkomen zijn dan de meest gebruikelijke criteria, maar er is meer dan dat. Vragen komen dan op of 65+ers met een hoog inkomen wel korting moeten krijgen op voorzieningen, of dat degenen met een inkomen net boven het bestaansminimum wel verstoken moeten blijven van enige vorm van korting? gN realiseert zich dat het lastig is om een alles dekkende methode te ontwikkelen om dit te realiseren. Maar gN ziet het als een uitdaging om daaraan mee te werken.

 

5. Zuinigheid met vlijt

Inmiddels zijn we uit de crisis geklauterd. Maar we moeten op onze hoede zijn en blijven, ook in de komende jaren. Dus inkomsten op peil houden en sober omgaan met de beschikbare middelen. Scherpe keuzes maken en goed overwegen waar ‘onze centjes’ naar toe gaan. gN vindt dat de raad beter moet controleren hoe dit gebeurt. Daarover moet het college regelmatig verantwoording afleggen in heldere, open en begrijpelijke woorden. Voor de raad voor onze inwoners. Belangrijke aandachtspunten voor de gemeentelijke financiën zijn:

 • Niet meer uitgeven dan er binnenkomt, dat doen we thuis ook niet als het goed is;
 • geen geld uitgeven waarvan de consequenties op termijn niet te overzien zijn;
 • onverantwoorde verspillingen met ‘de gele of rode kaart’ bestraffen;
 • Bij extra inkomsten en uitgaven duidelijk maken waar het geld dan naar toe gaat of waar het vandaan komt;
 • gesubsidieerde instellingen strikter monitoren en periodiek subsidies heroverwegen.

 

Piketpaaltjes

Zorgzaam en Sociaal Nijmegen

 • Lastenverlichting inwoners via ‘Sociaal Paspoort’.
 • Ouderen zo lang mogelijk met zorg op maat in eigen (aangepaste) omgeving huisvesten.
 • Dagopvang ouderen stimuleren en blijven faciliteren.
 • Verbeteren afstemming vormen van zorgaanbod.

 

Veilig en Leefbaar Nijmegen

 • Hard optreden tegen overlast in wijken en hufterig gedrag.
 • Scherpe veroordeling van agressie tegen hulpverleners en homohaters.
 • Huiselijk geweld stevig aanpakken.
 • Verplaatsen tippelzone/afwerkplek, minder in het oog springend.
 • Vervuiling en verloedering in wijken tegen gaan.
 • Voldoende ‘blauw’ in de wijken en continu bereikbaar via social media.
 • (Geen reductie op) subsidies voor wijkactiviteiten en evenementen die de stad leefbaar houden, zoals carnaval, zomerfeesten.
 • Voorkomen reductie van voorzieningen in wijken.
 • Plannen die de leefbaarheid in die wijk verstoren, compenseren met ‘extra’s’.

 

Werkend en Ondernemend Nijmegen

 • Speciale aandacht voor werkloze schoolverlaters en (moeilijk plaatsbare) ouderen (50+);
 • Bij aanbestedingen Nijmeegse bedrijven voorkeur geven, binnen bestaande wetgeving.
 • Lasten verlichten en verminderen regelgeving kleine ondernemers.
 • Stimuleren projecten met aantrekkingskracht voor de stad.
 • Waalkade herontwikkelen met uitbreiding MKB en directe verbinding met binnenstad.
 • Aandacht voor leegstand winkelcentrum Dukenburg.
 • Slachthuisterrein snel bouwrijp maken voor woningbouw.
 • Joris Ivensplein versneld (dit jaar) herindelen.

 

Mobiel Nijmegen

 • Reductie op parkeertarieven tijdens zon – en feestdagen en koopzondagen.
 • Parkeerverbod op singels, bus daar laten rijden en fietspaden realiseren.
 • Gratis parkeren zorgverleners aan huis in centrum.
 • Taxi’s meer ruimte bieden (niet bekeuren) bij voorrijden mensen die slecht ter been zijn.
 • Markeren fietsroutes in centrum.
 • Betere busverbindingen van station naar centrum.
 • Betere bereikbaarheid van het centrum voor ouderen en gehandicapten.
 • Meldpunt onveilige wegen en kruispunten in het leven roepen.
 • Stationsplein verkeersveilig maken.
 • Meer fietsenstallingen in het centrum.
 • Meer invalidenplaatsen in het centrum.

 

Cultureel Nijmegen

 • Aandacht en financiële ondersteuning voor behoud en onderhoud historisch erfgoed, vooral aandacht voor historische gebouwen o.a. in de binnenstad en de benedenstad.
 • Archeologische vondsten koesteren en zichtbaar maken.
 • Cultuurhistorische projecten vermarkten voor verbetering van bezoekersaantallen.
 • Kunstenaars ondersteunen, een ‘plek’ bieden. Jonge kunstenaars aan Nijmegen binden.
 • Steviger samenwerking zoeken in de regio op het gebied van evenementen.

 

Duurzaam, schoon en net Nijmegen

 • Green Capital is qua inhoud ‘gezond’ uitgangspunt, maar kosten promotie-citymarketing niet ten laste brengen van voorzieningen minder draagkrachtigen. ‘Gedwongen eten en kleden uit de voedsel- en kledingbank’ is geen duurzaam beleid!
 • Afvalstort (drugs!) in wijken en rond parken controleren en streng tegen optreden.
 • Attentie snel verwijderen graffiti.
 • Prijs gemeentelijke vuilniszakken reduceren.
 • Aandacht voor verpaupering en aanzien panden in het centrum.

 

Sportief Nijmegen

 • Sportverenigingen faciliteren en stimuleren met plannen te komen en deze niet onmogelijk maken door allerlei onzinnige regels te hanteren.
 • Aandacht voor specifieke groepen die om allerlei redenen niet aan sport doen.
 • Verenigingen stimuleren om kortingen op lidmaatschap te geven aan de kinderen van minder draagkrachtigen.