content top

Schriftelijke vragen: Voortgang belastingbetaling in termijnen

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Van: Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen
Betreft: · Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde
Onderwerp Voortgang belastingbetaling in termijnen

Nijmegen, 9 oktober 2015

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 heeft ondergetekende de motie ingediend Belastingen betalen; Leuker kunnen wij het zeker wel maken!

Tijdens de behandeling in de Raad gaf wethouder Tiemens aan dat ze de motie sympathiek vond. Echter gelet op het korte termijn was invoering niet haalbaar voor het belastingjaar 2015.

Wel zegde wethouder Tiemens toen het in de motie genoemd verzoek aan het college namelijk:

De beperking van de mogelijkheid tot betaling in tien termijnen van de gemeentelijke belastingaanslag op te heffen en de mogelijkheid tot betaling in tien termijnen open te stellen voor alle gemeentelijke aanslagbiljetten van boven de € 100 euro.

vanaf het belastingjaar 2016 in te voeren c.q. ut te voeren .

Op basis van deze toezegging van wethouder Tiemens is door Gewoon Nijmegen de motie derhalve ingetrokken.

Gewoon Nijmegen houdt graag de vinger aan de pols omtrent deze toezegging en heeft daarom de volgende concrete vraag aan het college:

Is de gemeentelijke organisatie erop voorbereid dat per 1 januari 2016 de gemeentelijke belastingen van boven de € 100 voor iedereen in 10 termijnen betaald kan worden?
Kortom: is dit geregeld conform de toezegging va het college.
Met vriendelijke groet,
Gewoon Nijmegen

R.Klein Hemmink
Raadslid Gewoon Nijmegen

Bijlage: Motie 17 december 2014

Raadsvergadering: 17 december 2014
Agendapunt 9
Onderwerp: Raadsvoorstel Belastingverordeningen overige heffingen 2015

Motie: “ Belastingen betalen; Leuker kunnen wij het zeker wel maken !”

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 17 december 2014

Constaterende dat:

In een aantal belastingverordeningen van de gemeente Nijmegen is opgenomen een artikel voor: Termijnen van betaling.

Samengevat zijn de voorwaarden daarvan als volgt:
• Gemeentelijke belastingen van een aanslagbiljet minder dan € 100 dienen in een keer betaald te worden.
• Aanslagbiljetten van meer dan € 100 en minder dan € 5000 kunnen in twee termijnen betaald worden of in tien maandelijkse termijnen via automatische incasso.
• Aanslagbiljetten van meer dan € 5000 dienen in twee gelijke termijnen in totaal en binnen twee maanden na dagtekening te worden betaald.

Overwegende dat:

Z elfstandigen, bedrijven, huiseigenaren en inwoners van Nijmegen verkeren soms in een moeilijke financiële situatie. Vaak is het voor hen moeilijk om de gemeentelijke belastingaanslagen in twee termijnen binnen twee maanden te voldoen.

Omdat iedere belastingplichtige in Nijmegen de mogelijkheid heeft om in tien maandelijkse termijnen de aanslagen (tussen € 100 en max € 5000) via automatische incasso te betalen, vinden wij dat deze mogelijkheid dan ook voor iedere belastingplichtige moet gelden ongeacht de hoogte van de aanslag. Dus dat de mogelijkheid om in tien termijnen te kunnen betalen niet beperkt moet worden door de hoogte van de gemeentelijke aanslagbiljet van € 5000.

Spreekt uit dat:

Het wenselijk is om gemeentelijke belastingen in tien termijnen te kunnen betalen, ongeacht de hoogte van de aanslag.
Roept het College van Burgemeester en Wethouders op:
De beperking van de mogelijkheid tot betaling in tien termijnen van de gemeentelijke belastingaanslag op te heffen en de mogelijkheid tot betaling in tien termijnen open te stellen voor alle gemeentelijke aanslagbiljetten van boven de € 100 euro.
.
En gaat over tot de orde van de dag.Plaats een reactie