content top

Ook een veilige kruising voor voetgangers en rolstoelers in Lent

voetgangervoetganger
Raadsvergadering: 12 februari 2014
Agendapunt 12
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Dorp Lent-13
Onderwerp: Fietstunnel

MOTIE: Ook een veilige kruising voor voetgangers en rolstoelers in Lent.

De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 12 februari 2014.

Constaterende dat:
• Er een raadsvoorstel is voorgelegd voor wijziging bestemmingsplan Dorp Lent betreffende het mogelijk maken van een fietstunnel onder de Prins Mauritssingel.
• Het onduidelijk is hoe groot het hellingspercentage is van de aan- en afvoer wegen, deze wordt gesteld op maximaal 4 %
• Dit maximale hellingspercentage in de praktijk een redelijk steile helling. Betekent, die zeker voor voetgangers, rolstoelers en voetgangers met kinderwagens te groot is , wat het gebruik door voetgangers, invaliden etc. zeker zal bemoeilijken c.q. verhinderen.
• De raad dit – gelet op het bovenstaande- geen wenselijke toekomst vindt en de maximale hellingshoek van 4% te groot vindt.

Overwegende dat:

De geplande fietstunnel ook ingericht wordt voor het gebruik van voetgangers etc. en het daarom wenselijk is om de hellingshoek beduidend kleiner te maken dan waarschijnlijk nu waarschijnlijk in het ontwerp van de tunnel is vastgelegd.

De raad wil voorkomen dat de tunnel voor gebruik van voetgangers, rolstoelers etc. te steil wordt. De raad wenst dat alvorens tot realisatie over te gaan van de tunnel, het hellingspercentage zodanig wordt aangepast dat ook aan de normering voor voetgangers, rolstoelers en kinderwagens wordt voldaan.

Het is goed mogelijk dat daarvoor het ontwerp moet worden aangepast om aan deze eisen te kunnen voldoen. De raad vindt dat dit moet gebeuren voor de definitieve aanbesteding/start realisatie van de bouw moet gebeuren om een miskleun te voorkomen bij de aanleg van deze tunnel.

De gemeenteraad verzoekt het College van B&W om:

1. Erop toe te zien dat de hellingshoek van de aan- en toevoerwegen van deze tunnel niet alleen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen voor fietsers, maar tevens voldoen aan de (wettelijke) eisen die gesteld worden aan een hellingbaan voor rolstoelers en voetgangers (met kinderwagen)
2. Indien nodig zal het ontwerp van de tunnel vooraf aan de realisatie van de bouw op dit punt aan te passen om aan de onder punt 1 genoemde eisen te kunnen voldoen.Plaats een reactie