content top

Onderzoek betaald parkeren

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Van: Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen
Betreft: • Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde
Onderwerp: Parkeren in St . Anna , draagvlakonderzoek.

Nijmegen, 27 mei 2014
Betreft :Onderzoek betaald parkeren

Geacht college,

Gewoon Nijmegen wordt door diverse bewoners, ondernemers aangesproken in het gebied St.Anna straat/Hatertseweg over het betaald parkeren dat de gemeente Nijmegen van plan is in te voeren.

In het verleden Gewoon Nijmegen al vraagtekens gezet bij de wijze waarop de gemeente Nijmegen middels een draagvlakonderzoek het invoeren van betaald parkeren onderbouwd. De wijze van tellen etc . bevreemde ons toen, omdat er altijd op deze wijze een draagvlak gecreëerd kan worden voor het invoeren van betaald parkeren in het betreffende gebied.

Ook nu is het responsformulier zo opgezet dat iedere uitslag gemanipuleerd kan worden door diegene die de analyse doet . Als bijlage 1is het betreffende responsformulier bijgevoegd.

Door het invullen van de vragen 5 en 6 is diegene die reageert altijd voor het invoeren van betaald parkeren in het betreffende gebied. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een draagvlak onderzoek.

Daarnaast zijn er diverse ondernemers in het gebied geweest, die ons aangegeven hebben dat zij geen formulier ontvangen hebben . Zij hebben hierover contact met de betreffende afdeling (Mevrouw Stam) gehad. Zij vond het vreemd dat de ondernemers geen brief ontvangen hadden. Wel werd door haar aangegeven dat AH de formulieren wel gehad had .

Na wat rond vragen is ons tevens gebleken dat lang niet alle bewoners in het betreffende gebied van de gemeente Nijmegen het vragenformulier ontvangen hebben . Een voorzichtige voorlopige conclusie kan getrokken worden dat lang niet iedereen het formulier ontvangen c.q. toegestuurd heeft gekregen en dat er een selectieve distributie heeft plaats gevonden .

De wijkraad heeft het verzoek om betaald parkeren voor het betreffende gebied bij de gemeente ingediend Als bijlage 2 treft u aan een deel van de notulen van de vergadering van de wijkraad d.d. 16 januari 2014 met de betreffende link.

Met verbazing hebben wij deze notulen gelezen en Gewoon Nijmegen kan maar tot een conclusie komen in deze: De wijkraad is een selectief groepje bewoners die zonder ruggenspraak met de bewoners betaald parkeren wilt invoeren en zeker niet de wijkbewoners vertegenwoordigen in deze.. Daarnaast is het duidelijk dat zij hoe dan ook het betaald parkeren in willen voeren en zelfs tegen een draagvlag onderzoek zijn. Waarom?

Uit deze notulen blijkt ook dat de wethouder dit gebied ook als pilot wilt gebruiken voor digitaal vergunningensysteem . Hierover wordt in de brief aan de bewoners met geen woord gerept.

De overlast van het parkeren in dit gebied wordt hoofdzakelijk veroorzaakt dort werknemers van het UMC Radboud die in de wijk hun auto’s parkeren . Enig navraag leert dat de werknemers in de parkeervoorziening op het terrein van het UMC Radboud voor een halve dag een bedrag van € 7,49 kwijt zijn.

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college ermee bekend dat er een selectieve distributie heeft plaats gevonden van de brief, waarbij ondernemers en een deel van bewoners geen brief ontvangen hebben..
2. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens dat gelet op punt 1 dat deze draagkracht onderzoek niet representatief is en derhalve ter zijde gelegd dient te worden?
3. Is het college het eens met Gewoon Nijmegen dat gelet op de vraagstelling en de opbouw van de vragen in het responsformulier er altijd een draagvlag gecreëerd kan worden voor het invoeren van betaald parkeren in een wijk.
4. Is het college met Gewoon Nijmegen eens dat deze wijze van onderzoek zeker geen recht doet aan het beoogde doel: Vast te stellen of er werkelijk draagkracht is voor het betaald parkeren in deze/een wijk
5. De houding en de werkwijze van de wijkraad in deze discutabel is, gelet op hun eigen notulen. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens dat derhalve de conclusie getrokken kan worden, dat het verzoek tot betaald parkeren zeker niet een initiatief vanuit de wijk is geweest en derhalve afgewezen moet worden .
6. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens dat de overlast grotendeels wordt veroorzaakt door de werknemers van het UMC Radboud. Dat het probleem in principe van deze overlast op gelost moet worden door het UMC. (op eigen terrein)
7. Is het college bereid om met het UMC de hoge parkeertarieven voor haar werknemers ter discussie te gaan stellen en met het UMC tot een bevredigde oplossing te komen om de overlast van het parkeren door haar werknemers in de wijk op eigen terrein op te lossen.
8. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens als het UMC het onder punt 7 genoemde probleem niet op eigen terrein oplost, dat na het invoeren van eventueel betaald parkeren in het gebied St Anna/Hatertseweg zich verder weg zal verplaatsen in de wijk.

Dit zijn vooralsnog onze eerste vragen.

Met vriendelijke groet,
Gewoon Nijmegen

R.Klein HemminkPlaats een reactie