content top

Motie: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!

Raadsvergadering:  23 september 2015

Agendapunt 10

Onderwerp: Noodopvang en sociale huisvesting

 

MOTIE: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!

 

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 23 september 2015

 

Constaterende dat:

 • Nijmegen als gemeente tijdelijk een noodopvang realiseert voor de opvang van circa 3000 oorlogsvluchtelingen op Heumensoord;
 • Nijmegen een taak krijgt toegewezen vanuit Den Haag om in een latere fase zorg te dragen voor huisvesting etc. van deze – op dit moment – oorlogsvluchtelingen en later asielzoekers met een tijdelijke status;
 • De invulling van deze opgaven erg moeilijk is en dat om creatieve oplossingen vraagt van de gemeente en gemeenteraad;
 • Oplossingen gezocht moeten worden die haalbaar zijn en waarbij de huidige woningzoekenden niet achter in de rij hoeven aan te sluiten en nog langer op de toewijzing van een sociale huurwoning moeten wachten.

Overwegende dat:

 • De oplossing van deze vraagstukken niet eenvoudig is. Door deze complexiteit dienen we de samenhang te zien en te leggen tussen oorlogsvluchtelingen, tijdelijke statushouders, sociale huurwoningen, opvang, financiën etc etc .
 • We als gemeenteraad hierin duidelijk het voortouw moeten nemen en met creatieve oplossingen moeten komen en de koe bij de horens moeten vatten.
 • Deze motie ingediend wordt om een groot aantal problemen in samenhang op te lossen. De toelichting op deze motie wezenlijk een belangrijke onderdeel van deze motie is.

Roept het College van B&W op om

 1. De in de bijlage omschreven plannen (toelichting) op korte termijn uit te werken en uit te voeren.
 2. Hiertoe in de belastingverordening de afvalstoffenheffing weer terug te leggen van eigenaren naar ook huurders van onroerend goed ( De vervuiler betaalt)
 3. De woningcorporaties te verplichten de hierdoor vrijgekomen gelden in te zetten voor investeringen in de sociale woningbouw en deze verplichting voor minimaal 5 jaar vast te leggen. (Dit bedrag van circa 2 tot 2,5 miljoen vertegenwoordigd ca 50 miljoen investeringsvermogen voor de woningbouwverenigingen op jaarbasis)
 4. Bij deze investeringen in de sociale sector voorrang te verlenen aan sociale huurwoningen en met name aan een- en tweepersoonshuishoudens en.
 5. Tevens de bouwgrond tegen het rentetarief       in (tijdelijke) erfpacht uit te geven indien nodig voor de realisatie van de boogde woningen aan de woningbouwcorporaties.

Toelichting.

Gewoon Nijmegen zal proberen in een korte toelichting haar plan voor de realisatie van sociale huurwoningen voor ca.250 miljoen euro in 5 jaar uiteen te zetten. Waarbij tevens de opgaven voor het huisvesten van statushouders in de gemeente Nijmegen opgelost kan worden. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zal voor iedereen korter worden, ook diegene die hier nu al op staan.

In Nijmegen wordt sinds kort de afvalstoffenheffing niet meer bij de huurders (ook zij zijn immers vervuiler en dienen daarvoor te betalen) in rekening gebracht, maar bij de woningeigenaren . Uit een recent onderzoek blijkt dat deze verschuiving weinig effect heeft, dus kan het ook terug verschoven worden.

Een groot deel van deze eigenaren zijn woningcorporaties. Zij betalen op dit moment ca 4 tot 5 miljoen euro gezamenlijk aan de heffing. Deze kosten zijn in hun toekomstige begrotingen opgenomen en gereserveerd.Door deze kosten ook weer bij de huurders onder te brengen spelen wij in de begrotingen van deze woningbouwverenigingen ca 2 tot 2,5 miljoen euro vrij.

Dit bedrag is de basis voor hun investeringskapitaal. Deze 2 tot 2,5 miljoen betekent voor deze verenigingen dat zij daarvoor voor ca 50 miljoen per jaar in sociale huurwoningen extra kunnen investeren. *)

Als deze belasting/heffing verordening op dit punt wordt aangepast dient de gemeente vooraf schriftelijk met de woningcorporaties te zijn overeengekomen dat deze gelden die vrij komen in hun begrotingen gedurende minimaal 5 jaar worden aangewend voor dit doel.

Omdat in Nijmegen relatief veel een- en tweepersoonshuishouden zijn (een deel daarvan zijn ouderen) is voor deze groep duidelijk een tekort aan sociale woningen voor een- en tweepersoonshuishouden. Een grote groep ouderen blokkeren daardoor het vrijkomen van sociale eengezinshuurwoningen . Dit dient doorbroken te worden en dat kan op deze manier .Immers er wordt een groot investeringsbedrag mogelijk gemaakt met deze opzet.

Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente de grond onder deze nieuwbouw uit gaat geven in erfpacht (eventueel gemeentelijke woningbouwvereniging). Dit kan een tijdelijk karakter hebben van ca 5 tot 10 jaar . Het erfpachtcanon dat opgebracht moet worden kan gelijk zijn aan de door de gemeente te betalen rente op deze grondlasten. Met deze constructie worden de verliezen in de Waalsprong en Waalfront duidelijk beperkt en snijdt dit mes aan twee kanten. Minder verliezen in de grexen en meer sociale huurwoningen die hierdoor gebouwd kunnen worden .

Wel dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden met de woningbouwverenigingen wanneer en tegen welke prijzen en voorwaarden de erfpacht afgekocht gaat worden .

Daarnaast is het verstandig om de te bouwen woningen vooral aan lokale c.q. regionale aannemingsbedrijven te gunnen. Dit betekent een grote impuls in de woningbouw (eventueel gemeentelijke woningbouwvereniging), dewerkgelegenheid, aansluitingen warmtenet , etc . Immers duurzaam betekent niet alleen duurzaam bouwen maar ook voorkomen dat vanuit heel Nederland dagelijks de bouwvakkers grote afstanden afleggen om te bouwen in Nijmegen.

Extra impuls

 Om een extra impuls te genereren moet onderzocht worden of het mogelijk is om jaarlijks 2 tot 2,5 miljoen vrij te maken uit het budget voor de werkeloosheidsbestrijding de aankomende 5 jaar , waarbij de gemeente deel zal nemen in de deze opzet (mede-eigenaar zal worden van deze woningen) en hierdoor het bedrag verhoogd tot maximamal 5 miljoen (hetgeen een jaarlijks investeringskapitaal van ca 100 miljoen per jaar zal kunnen betekenen Dit zal dan eventueel vertaald moeten worden in een zesde beslispunt in deze motie.

Door ook vooral in te zetten op grotendeels bouwen voor een- en tweepersoonshuishoudens krijgen we een versnelling in het beschikbaar krijgen van sociale huurwoningen., worden er bestaande sociale eengezinswoningen door ouderen vrij gemaakt, waardoor de wachtlijsten inclusief toe te wijzen woningen aan statushouders verminderen.

Door dit te doen toont Nijmegen dat zij creatief omgaat met de problemen die ontstaan zijn en ontstaan door de grote toevlucht van oorlogsvluchtelingen .En creëert zij hiermee een duidelijke win- win situatie voor velen van oorlogsvluchtelingen, jongeren tot ouderen .

Het vraagt moed en ook water bij de wijn doen van diverse politieke partijen bij hun stokpaardjes. Echter het creëert grote kansen om ook nog niet gerealiseerde plannen in het coalitieakkoord betreffende huisvesting, betaalbare woningen en duurzame woningen, zorg, economische impuls en werkgelegenheid te scheppen .

Om dit te kunnen bereiken zijn er een aantal beslis punten aangegeven in de motie die niet van elkaar los te zien zijn. Immers het is een totaal plaatje dat zonder elkaar mank zal gaan .

 

*)   Investeringskapitaal. : 2 tot2, 5 miljoen is het bedrag dat de rente en de afschrijving, die men op een lening

moet betalen,. Net als bij een hypotheek heb je een rente en aflossing last Stel de rente is 3 % en de aflossing is 2 % totaal is dat 5%. Dit zijn reële percentages op dit moment . Dan is er voor rente en aflossing beschikbaar 2 tot 2,5 miljoen. Dit is 5 % van je mogelijk te lenen kapitaal waarvan je de lasten kunt dragen . 100 % is dan ca 50 miljoen investeringskapitaal voor de woningbouwcoöperaties. Op dit moment is de rente lager dan 3 % .

 

 

 Plaats een reactie