content top

Motie: “Geen Ge-jo-jo

Raadsvergadering: 21 oktober 2015
Agendapunt 11
Onderwerp: Raadsvoorstel Toepassen coördinatieregeling (Smit-Draad terrein)

Motie: “ Geen ge-jo-jo : De Nijmeegse Burgers moeten kunnen vertrouwen op gemaakte afspraken/toezeggingen met de gemeente Nijmegen”

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 21 oktober 2015

Constaterende dat:

– Het college ter goedkeuring aan de raad voorlegt: Toepassen coördinatieregeling (Smit-Draad terrein).

– Het college wenst deze coördinatieregeling toe te passen om maar een deel van het door de Hoge Raad vernietigde bestemmingsplan betreffende Nijmegen Midden-13 d.d. 26 februari 2014 te repareren.

– Feitelijk blijkt uit dit raadsvoorstel dat het college het bestemmingplan voor maar een deel van het terrein wenst te repareren, dit tegen de nadrukkelijke wens in van de raad en de gemaakte afspraken en toezeggingen met de belanghebbenden in deze.

– Dit onderhavige bestemmingsplan een lange geschiedenis kent en er gelukkig consensus was bereikt met alle partijen (belanghebbenden) omtrent de invulling van dit alle jaren braakliggende terrein: deze consensus bestond uit het gekoppeld ontwikkelen en realiseren van een nieuwe vestiging van AH met een aantal zorgwoningen op dit terrein.

– Deze onvoorwaardelijke koppeling een belangrijk onderdeel was van de invulling van dit terrein. Het een en ander is ook middels een aangenomen motie door de Raad bekrachtigd. Zeker ook omdat in het verleden altijd gepoogd is om alleen maar een AH op dit terrein te realiseren.

– In het voornoemde voorstel het college in eerste instantie alleen het deel van AH in het bestemmingsplan zal repareren en het deel van de zorgwoningen niet. Eventueel wenst men dat in een later stadium te doen. Gelet op de voorgeschiedenis van dit bestemmingsplan zal het resultaat van dit mogelijke uitstel voor de zorgwoningen afstel betekenen.

Dit voorstel van het college geen recht doet aan de toezeggingen en afspraken en besluiten die gemaakt en genomen zijn met de belanghebbenden etc . De burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid/gemeente Nijmegen

Overwegende dat:

1. Belanghebbenden met de overheid (Gemeente Nijmegen) bindende afspraken kunnen maken en dat de belanghebbenden ervan uit mogen gaan dat deze ook door de overheid (lees gemeente Nijmegen ) na worden gekomen.
2. Indien een bestemmingsplan wordt vernietigd door de Hoge raad een eventuele reparatie dient te gelden voor het gehele vernietigde bestemmingsplan en niet een deel daarvan.
3. Belanghebbenden (de burgers) ervan uit mogen gaan dat afspraken met de overheid nagekomen worden door deze overheid

Roept het college op ;

1. Het door de Hoge Raad vernietigde bestemmingsplan “Nijmegen Midden-13 (Smitdraadterrein) in zijn geheel (in zijn totaliteit) te repareren voor de realisatie van een Supermarkt (AH) en de zorgwoningen (Ouderenhuisvesting).
2. Indien nodig daarvoor de (gemeentelijke) coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een supermarkt (AH) en zorgwoningen (ouderenhuisvesting) op het voormalige Smit Draadterrein.
3. Alle door de Raad van Nijmegen aangenomen moties en amendementen inzake het bestemmingsplan Nijmegen- Midden – 13 ook daadwerkelijk uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.Plaats een reactie