content top

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme

GEWOON NIJMEGEN LOGO 33

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme
(Citaat: Hubert Humphrey, Amerikaans Democratisch politicus en vicepresident 1911-1978)
Motie behorend bij Agendapunt 9 Stadsbegroting 2019

Indiener: Ton Roes (Gewoon Nijmegen)
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende dat:
• De burgemeester het Handvest voor Compassie heeft ondertekend, waarmee wij ons scharen in de rij van zogenoemde Compassionate City’s. Een netwerk van steden in meer dan 50 landen die compassie als richtingaanwijzer hanteren bij het ontwikkelen van nieuw beleid;
• Er daarom van uitgegaan mag worden dat het college zich met de ondertekening van het Handvest samen met 5 andere steden in Nederland aan die doelstelling heeft gecommitteerd;
• Het college armoedebestrijding en daarmee compassie voor de kwetsbare groep minima belangrijk acht;
• Het college de optie voor een Stadspas in Nijmegen voor kortingen op gemeentelijke en aanverwante voorzieningen voorlopig heeft laten varen vanwege technisch malheur.

Overwegende dat:
• Een Stadspas voor inwoners met een ruimer bereik voor korting op goederen en diensten een welkome aanvulling is voor de krappe beurs van onze minima;
• Bedrijven, winkels, dienstverleners, verenigingen, stichtingen en anderen te interesseren zijn om in de vorm van een Compassielabel zich aan kortingsafspraken voor minima te committeren;
• Met de moderne technologische middelen het toch mogelijk moet zijn om een Stadspas en Compassielabel, zo nodig met behulp van ‘loyale’ derden, te realiseren;
• Haalbaarheid hiervan alleen uit verder onderzoek en overleg met externe partijen zal blijken.

Roept het college op:
1. Met het Huis van Compassie in Nijmegen verkennende gesprekken te voeren over de haalbaarheid hiervan;
2. Op basis van de onder 1. genoemde gesprekken een focusgroep te starten die zich buigt over de uitvoering ervan.
3. De fracties van de gemeenteraad hierbij actief te betrekken;
4. Hierover aan de gemeenteraad te rapporteren voor 1 mei 2019.

En gaat over tot de orde van de dagPlaats een reactie