content top

Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger

Motie behorende bij agendapunt 8: Stadsbegroting 2017-2020 (99/2016)

Raadsvergadering 2 november 2016. le  Indiener: Jo Janssen

Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger.

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 2 november 2016

Constaterende dat:

  1. Het bestuur van Nijmegen de burgers goed inzicht wil geven in wat ze doen en waar

het gemeenschapsgeld voor wordt ingezet. Burgers moeten er daarom op kunnen

vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de ter beschikking gestelde

middelen, zoals geld en personeel.

  1. Het bestuur van Nijmegen de rol van solide, betrouwbare en transparante overheid

wil waarmaken.

  1. Het bestuur van Nijmegen voor een inclusieve samenleving staat, waarbij alle

mensen, vooral ook achtergestelde groepen, mee moeten kunnen doen in onze

Nijmeegse samenleving.

  1. Nijmegen, zo blijkt daarmee, de eigen inwoners zeker serieus wil nemen.

Spreekt uit dat:

  1. Gemeentelijke beleidsrapporten in het algemeen, en de stadsbegroting in het

bijzonder, de toets van leesbaarheid en begrijpelijkheid voor de gewone burger

niet altijd kan doorstaan,

  1. Het bestuur van Nijmegen daarmee op een wel heel bijzondere manier vorm en

inhoud geeft aan de inzichtelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van haar

doen en laten en van haar omgang met de beschikbare middelen.

  1. Het bestuur van Nijmegen daarmee niet laat zien dat alle burgers in ‘onze’ inclusieve

samenleving echt serieus genomen worden.

Roept het college daarom op:

Om beleidsrapporten regelmatig voor te leggen aan het bondgenootschap voor laaggeletterden, waarmee beoogd wordt om beleid en uitvoering leesbaar en begrijpelijk te maken en aldus dichterbij onze inwoners te brengen,Plaats een reactie