content top

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

 Gewoon Nijmegen dient vanavond de onderstaande motie in samen met de andere indieners.

Agendapunt 13: Raadsvoorstel Groei. Cultuurvisie 2020 Nijmegen

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 25 september 2019

Indieners: Wendy Grutters, Stadspartij DNF, (M. Bakker) VVD, (T. de Wit) PvdA, (M. Feddema) SP, (M. Buck) CDA

                   (T. Roes) Gewoon Nijmegen, (P. Eigenhuijsen) Voor Nijmegen.Nu

 

Constaterende dat:

 • De programmalijn Kunst en cultuur voor en door iedereen in de voorliggende cultuurvisie benoemd is als belangrijke ambitie.
 • Het onderwerp volkscultuur en specifieke vormen daarvan niet benoemd zijn in de voorliggende cultuurvisie.

 

Overwegende dat:

 • Nijmeegse volkscultuur, in de definitie van cultuur die voortkomt uit Nijmeegse tradities en al van oudsher door Nijmegenaren gebezigd wordt, de binding met de stad versterkt en bevolkingsgroepen met elkaar verbindt en daarom van grote waarde is.
 • Vormen van Nijmeegse volkscultuur tot op heden en ook in de voorliggende cultuurvisie niet of nauwelijks kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente in de vorm van advies, ondersteuning of financiën.
 • Het beeld ontstaat dat cultuur vooral iets is voor de elite, en juist volkscultuur de brug kan slaan tussen het culturele veld en doelgroepen die minder geneigd zijn de huidige culturele instellingen te bezoeken en aandacht voor volkscultuur daarom het draagvlak in de samenleving voor het cultureel beleid en investeringen daarin kan vergroten.

 

Verzoekt het college om:

 1. In de uitwerking van het cultuurbeleid als gevolg van de cultuurvisie specifiek aandacht te schenken aan volkscultuur en dan in ieder geval:
  1. Carnaval en carnavalsverenigingen
  2. Het Nederlandstalig lied
  3. Theater en muziek in Nijmeegs dialect of in de Nijmeegse tongval
  4. Het overdragen van typisch Nijmeegse verhalen (immaterieel erfgoed)
 2. Bij de uitwerking van nieuw subsidiebeleid de waarde van volkscultuur en het behoud van Nijmeegs immaterieel erfgoed mee te nemen en te zijner tijd te laten meewegen als positieve beoordelingsfactor.

 

En gaat over tot de orde van de dag,Plaats een reactie