content top

Laat de zon schijnen voor een mooi en groot zonnepark

Raadsvergadering:  8 juli 2015

Agendapunt 11

Onderwerp: Bestemmingsplan De Grift Noord

 

MOTIE: Laat de zon schijnen voor een mooi en groot zonnepark

 

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 8 juli 2015

 

Constaterende dat:

 

 • Nijmegen als gemeente duurzaam wil zijn op termijn en in zijn eigen energie zoveel mogelijk zelf wil voorzien. Deze energiebehoefte kan o.a. verkregen worden door windmolens, zonne-energie, bio-energie, witte steenkool etc etc
 • Er, op dit moment, goed wordt ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op de daken van woonhuizen. De gemeente Nijmegen voert daar een actief beleid in. Dit is echter kleinschalig van aard en het zou mooi zijn als in de gemeente Nijmegen een groot zonnepanelenpark gerealiseerd kan worden.
 • Het probleem is om een gebied te vinden waar een groot zonnepark gerealiseerd kan worden
 • Op dit moment, bedrijventerrein De Grift Noord in Nijmegen wordt ontwikkeld en het bestemmingplan ter vaststelling voor aan de raad ligt. In dit bestemmingsplan wordt voornamelijk de vestiging van logistieke bedrijven geregeld. Het gaat, gezien het beeldkwaliteitplan, over gebouwen die hier gerealiseerd gaan worden, die doorgaans een groot plat dak hebben. Kortom: Ideaal om hierop de zonnepanelen te leggen .
 • De Grift Noord,in totaal 26 ha groot is, , waarvan de beoogde bebouwde oppervlakte mogelijk zo’n 15 ha is. Als we van deze beoogde oppervlakte effectief op 80 % van deze oppervlakte zonnepanelen kunnen leggen hebben we een zonnepark van 12 ha, met een jaarlijkse opbrengst tussen 12.000 en 20.000 MWH, MWh (afhankelijk van dichtheid plaatsing panelen ).
 • Op dit moment al aangegeven wordt dat zonnepanelen zich in 4 tot 5 jaar terug verdienen. Dit betekent een effectief rendement van ca 20% op jaarbasis. Voor grootverbruikers is er de SDE+ regeling waardoor zonnepanelen, ondanks de lagere elektriciteitsprijs, die grootverbruikers betalen, toch rendabel zijn.
 • Het initiatief financieel uitgewerkt moeten worden. De bedrijven, die zich gaan vestigen op De Grift, moeten buiten het duurzaamheideffect ook financieel voordeel hierbij hebben.
 • Welke structuur en exploitatiemodel de gemeente Nijmegen aan het te realiseren zonnepark De grift Noord moet geven, dient uitgewerkt te worden. Het is erg belangrijk om er een duidelijk voordeel aan te koppelen voor de bedrijven .

 

Overwegende dat:

 • Er onderzocht moet worden hoe we dit zonnepark, in het plan De Grift Noord kunnen opnemen als verplichting voor de bedrijven.
 • In kaart gebracht dient te worden hoe er een win-win situatie voor het milieu en de bedrijven gecreëerd kan worden met de realisatie van dit zonnepark
 • Het daarbij erg belangrijk is om er een duidelijk voordeel aan te koppelen voor de bedrijven door o.m. de stroom te kunnen leveren aan de bedrijven zelf en stroom te verkopen aan omwonenden . (bijvoorbeeld via de postcode-regeling)
 • En deze verplichting uit te werken in een soort vestigingsverordening of duurzaamheidplan voor De Grift Noord.

 

Roept het College van B&W op om

 

 1. Te onderzoeken op welke wijze de gemeente bedrijven, die zich op de Grift vestigen kan verplichten of stimuleren om zonnepanelen op hun dak te leggen als onderdeel van zonnepark De Grift Noord op een wijze waarvoor dit ook voor de bedrijven financieel aantrekkelijk is..
 2. Dit in een verordening of duurzaamheidplan De Grift Noord uit te werken en vast te leggen en deze voor te leggen aan de raad voor eind 2015.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 Plaats een reactie