content top

Grondvervuiling De Biezen 1-3 Nijmegen

Aan:                            Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Van:                            Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen

Betreft: ·                     Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde

Onderwerp;                Grondvervuiling De Biezen 1-3 Nijmegen

 

Nijmegen 8 juni 2015

Geacht college,

Al lange tijd heerst er bij de bewoners in het Waterkwartier onrust over het bedrijf dat gevestigd is op De Biezen 1-3 te Nijmegen. Dit bedrijf is gevestigd in een ecologisch gebied en een win-watergebied. Al jaren wordt er door de buurt aangegeven dat zij zich grote zorgen maken over de milieubelasting/verontreiniging, die veroorzaakt wordt door dit bedrijf. Al jaren wordt er door de buurt hierover gecorrespondeerd met de gemeente Nijmegen waarbij zij zich uitspreken over hun zorgen en over o.a. lawaaioverlast. Echter steeds met een nihil of geen resultaat . Volgens de buurt wenst de gemeente Nijmegen niet handhavend op te treden, hetgeen ook blijkt uit de reacties die op de vele klachten etc. van de gemeente Nijmegen zijn gekomen. Zij ontvangen steeds nul op hun rekest en dit heeft niet geresulteerd in een groot vertrouwen betreffende de milieucontrole/beleid etc. van de gemeente Nijmegen .

De eigenaar van het bedrijf zorgt regelmatig voor grote onrust in de buurt door te spuiten van gif waarmee hij het onkruid verdelgt. Recentelijk is dit weer gebeurd waardoor vele hondenbezitters problemen kregen met hun viervoeters. Deze kregen na gesnuffeld en rondgelopen te hebben op de bespoten groenstroken last van geïrriteerde poten en een aantal is hiervoor bij de dierenarts onder behandeling gekomen . Dan hebben wij het nog niet eens over de gevaren die er voor de spelende, kleine kinderen in dit gebied opdoemen vanwege het gif spuiten van de eigenaar in dit gebied. Ook nu heeft de buurt dit weer gemeld bij de gemeente Nijmegen en wederom trad de gemeente Nijmegen niet adequaat op in deze. Immers het is verboden om in een ecologisch gebied en win-watergebied te spuiten met onkruidverdelger,op welke wijze dan ook.

Ook hebben zich diverse bewoners al in het verleden gewend tot verschillende wethouders van de gemeente Nijmegen om deze milieuzaken en de grond- en grondwatervervuiling bij hen aan de orde te stellen . Wethouder Kunst, Tankir, van de Meer gaven geen reactie en/of ondernamen geen actie betreffende dit bedrijf. Vreemd.

Een aantal van de bewoners heeft zich tot de raad gewend om hier hun zorgen over de milieuproblematiek etc. onder de aandacht te brengen. Dit alvorens de zak landelijk aan te willen kaarten. Gewoon Nijmegen is hierop in samenspraak met Groen Links en De Nijmeegse Fractie aan een inventarisatie van de problemen/klachten begonnen. Gebleken is dat vele rapporten over dit gebied niet in de archieven van de gemeente Nijmegen zijn te achterhalen.

Een aantal zaken staat vast c.q. zijn niet aanwezig:

 

 1. Het bedrijf is gevestigd in een ecologisch gebied en een waterwingebied .
 2. De gemeente Nijmegen is op de hoogte van grondverontreiniging op het betreffende terrein dit sinds februari 1993. Als sinds februari 1993. We verwijzen hier naar het betreffende rapport Dibec b.v., werknummer 20.072 . Waarschijnlijk dossier Nijmegen 357 Het terrein is aangemerkt als verontreinigd en grond mag alleen verplaatst worden als het gesaneerd wordt.
 3. Gelet op de activiteiten die het betreffende bedrijf verricht is het logisch dat er een milieuvergunning zou zijn verstrekt . Deze dienen openbaar te zijn . Er is geen milieuvergunning etc. door ons gevonden in de archieven ook niet digitaal
 4. In 2009 heeft het bedrijf subsidie aangevraagd om oppervlakte–infiltratie Deze subsidie is ook toegekend en er is een infiltratie systeem in de grondwal op het terrein aangelegd onder toezicht van o.a. de gemeente Nijmegen .
 5. Er is een verantwoording van deze oppervlakte-infiltratie subsidie van de gemeente Nijmegen opgesteld Met titel Subsidie Oppervlakte-infiltratie . Het kenmerk van de gemeente Nijmegen is G510/090014300
 6. Ook de gemeente Nijmegen heeft in september 1996 een verkennend bodemonderzoek laten verrichten door Enviro Plan Project P-6452. Tevens heeft dit buro in 2010 nog een partijkeuring BRL SIKS 1000       rapportnummer P-20105775/r01.

 

Deze rapporten moeten ook bij de gemeente Nijmegen bekend zijn, een deel is zelfs in gezamenlijke opdracht met de gemeente Nijmegen en het bedrijf opgesteld .

 

Bij het doorlezen van deze informatie komen direct de volgende vragen boven:

 1. Hoe kan het dat de gemeente Nijmegen een subsidie heeft verleend om een oppervlakte infiltratie aan te leggen in een zwaar verontreinigd gebied. Is deze subsidie wel juist verstrekt en aangewend? Hierdoor wordt door de infiltratie immers de verontreinigde grond schoongespoeld en wordt het grondwater verontreinigd . Waarom heeft de gemeente Nijmegen toestemming gegeven om dit infiltratiesysteem te bouwen in een waterwingebied. Er is ook geen omgevingsvergunning hiervoor afgegeven door de gemeente Nijmegen, wat wel had gemoeten. Feitelijk heeft de gemeente Nijmegen het bedrijf gesubsidieerd en toestemming gegeven om middels deze infiltratie de grond te saneren en het grondwater te vervuilen.
 2. Onder toezicht van de gemeente Nijmegen is er grond verplaatst en gemengd met andere gronden op het terrein. Verontreinigde grond mag niet verplaatst worden, ook niet op eigen terrein. Uit de grondbalans blijkt dat het infiltratie system is ingebouwd in een aardenwal van ca 700 m3. De grond die daarvoor gebruikt is komt uit: De grond uit de wabi,s ca 320 m3 en aanwezige grond ca 375 m3. Er is vervuilde grond gemengd met andere grond en deze is verwerkt in ene op te richten aardenwal op eigen terrein . Deze grond had volgens de eisen eerst gereinigd moeten worden, alvorens verwerkt te worden . Er is nergens een saneringsrapport te vinden. Kunt u ons nader informeerden daarover geven.
 3. Uit het rapport van Enviroplan uit 2010 (Partijkeuring ) wordt aangegeven dat de grondwal bestaat uit 1.100 m3 terwijl er maar, volgens rapporten (subsidiecontrole), 700 m3 in deze wal behoort te zitten . Daarom is onze vraag: Waar komt deze grond, zijnde 400 m3 vandaan. Volgens bewoners komt dit waarschijnlijk uit de wabi s van het Westerpark. Bij het checken van de gemeentelijke en provinciale archieven konden wij geen duidelijkheid krijgen over wat er met de uit gegraafde grond is gebeurd van het Westerpark . Waar is deze grond gebleven?
 4. Ook blijkt dat er een vijver gegraven is op het terrein van het bedrijf en met de daaruit komende grond is een vijverrand opgehoogd . het gaat hierbij over 100 m3. Hiervoor geldt hetzelfde als onder 2.
 5. Daarnaast is gebleken dat er nog steeds op het terrein een olietank aanwezig, die schijnbaar gesaneerd is. Ook hierover is geen enkel rapport te vinden. Ergo deze tank is nog steeds in dit waterwingebied / ecologisch gebied aanwezig .
 6. Waarom treedt de gemeente Nijmegen, ondanks herhaalde klachten over gift spuiten niet handhavend op tegen het bedrijf.
 7. Welke (milieu)vergunningen zijn voor dit bedrijf van toepassing, zijn de benodigde vergunningen verstrekt. Zo niet, waarom niet en zo ja, hoe worden dan deze verstrekte vergunningen ook periodiek door de gemeente Nijmegen gecontroleerd.
 8. Op dit moment wordt het grondwater door het oppervlakte infiltratiesysteem continue verontreinigd. Waarom grijpt de gemeente Nijmegen hier niet in.

 

 

Samenvattend: Welke acties etc. gaat het college ondernemen om de geschetste situatie eventueel te beëindigen.

 

Een adequate aanpak en handhaving zullen de gemoederen in de buurt zeker tot bedaren kunnen brengen. Een open communicatie hoort hierbij.

 

Gewoon Nijmegen spreekt zijn zorgen uit over deze situatie in dit ecologisch en waterwingebied en park.

 Plaats een reactie