content top

Debatstuk betaald parkeren en/of blauwe zone invoeren

Debatstuk voor de gedachtenwisseling tussen de fracties in de Nijmeegse gemeenteraad op 19 november 2014

Aanleiding

Het college van B&W overweegt om betaald parkeren in te voeren in een gedeelte van de wijk St. Anna, zo blijkt uit een brief van het college aan de raad van 16 september 2014. Gewoon Nijmegen heeft eerder dit jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college om helderheid te krijgen over de procedure die gevoerd wordt om betaald parkeren in te voeren al dan niet in deze woonwijk. Het college heeft hierop geantwoord op 8 juli 2014 en geïnformeerd over de werkwijze.

Op 16 september 2014 heeft het college een brief aan de raad gestuurd met de resultaten van het draagvlakonderzoek. In het kort komt het erop neer dat 62 % van de respondenten uit de wijk geen betaald parkeren in wenst te voeren. Echter, respondenten uit een aantal straten geven in meerderheid aan daar wél open voor te staan. Op basis van die uitkomst is het college voornemens om in deze straten betaald parkeren in te voeren om de overlast van langparkeerders (oftewel “vreemdparkeerders”, want vermoedelijk niet uit de wijk, zjnde werknemers Radboud.) in te dammen. Het gevolg zal volgens Gewoon Nijmegen zijn dat deze langparkeerders een straat verderop hun auto neerzetten en dat op kortere termijn ook vanuit deze straten het verzoek alsnog zal komen om betaald parkeren in te voeren.

Gewoon Nijmegen vindt verruiming van het gebied waar betaald parkeren geldt niet wenselijk. De fractie wil dat Nijmegen een vriendelijke stad blijft: voor bezoekers van haar bewoners, mantelzorgers, plaatselijk bestemmingsverkeer etcetera, door parkeren te reguleren echter zonder ze voor het parkeren te laten betalen. In dit debatstuk doet de fractie een suggestie om het invoeren van een blauwe zone breder mogelijk te maken. Dit biedt vooral de bewoners van woonwijken een oplossing voor de overlast die veroorzaakt wordt door “vreemdparkeerders”.

Huidige spelregels invoering betaald parkeren

Indien er overlast is van vreemdparkeerders in een wijk heeft het college hierop maar één oplossing, zo blijkt uit “Spelregels invoering betaald parkeren” (juni 2012, bijlage 6 bij de Parkeernota) namelijk:

In wijken die grenzen aan gebieden waar betaald parkeren van kracht is, wordt vaak veel geparkeerd door mensen die niet in de wijk hoeven te zijn, de zogenaamde “vreemdparkeerders”. Hierdoor ontstaat vaak een tekort aan parkeerruimte voor de

bewoners in zo’n buurt. Ook wordt er vaak veelvuldig fout geparkeerd (op het trottoir, buiten de vakken, enz.). De invoering van betaald parkeren in combinatie met het tegen een relatief laag, maar kostendekkend tarief verstrekken van parkeervergunningen aan bewoners kan een

oplossing bieden voor de problemen die dit met zich meebrengt. De beschikbare openbare

parkeerplaatsen in zo’n buurt komen dan namelijk weer vooral beschikbaar voor bewoners en

hun bezoekers en de zakelijke belanghebbenden. Door de verdeling wordt de parkeersituatie ook duidelijker en kan hier efficiënt worden gehandhaafd.”

Echter met het invoeren in deze gebieden van betaald parkeren wordt vaak het probleem niet opgelost, immers er vindt een verschuiving van het probleem plaats en de bewoners en hun bezoekers worden opgezadeld met het betalen van parkeergeld (al is dit kostendekkend tarief). En uiteindelijk is het resultaat dat in geheel Nijmegen alleen nog geparkeerd kan worden tegen betaling.

Voorstel: Neem ‘Invoering Blauwe zone’ op als oplossingsmogelijkheid bij parkeeroverlast

Natuurlijk zijn er meer wegen die naar Rome leiden en Gewoon Nijmegen vindt dat Nijmegen meer oplossingsmogelijkheden moet hebben bij parkeeroverlast dan “Betaald parkeren”. Gewoon Nijmegen denkt dat het wenselijk is om naast het invoeren van betaald parkeren ook het invoeren van een Blauwe zone als mogelijkheid op te nemen in de spelregels. Daarom vragen wij de raadsfracties naar hun mening omtrent het uitbreiden van de oplossingsmogelijkheden met het kunnen invoeren van een Blauwe zone in die gebieden waar “vreemdparkeerders” voor overlast zorgen. Eventueel kunnen fracties voorwaarden formuleren waaraan het invoeren van een “ Blauwe zone” moet voldoen. De bestaande voorwaarden/spelregels voor het invoeren van betaald parkeren kunnen hierbij een leidraad zijn.

St. Anna kan een testgebied zijn hiervoor. In dit gebied wordt de overlast ons inziens vooral veroorzaakt door werknemers van UMC Radboud die lang parkeren. Deze overlast kan uitstekend bestreden worden door het invoeren van een Blauwe zone (parkeertijd 2 uur max). Bewoners kunnen op kenteken een ontheffing krijgen, wat de controle gemakkelijk maakt.

Hierover vragen wij de fracties een uitspraak te doen. Ter voorbereiding kunt u bijgevoegde achtergrondinformatie gebruiken:

Achtergrondinformatie:

  1. Spelregels Invoering Betaald Parkeren, juni 2012 (bijlage 6 uit: Parkeernota Gemeente Nijmegen).
  2. Schriftelijke vragen Gewoon Nijmegen d.d. 27 mei 2014 “Parkeren St.Anna draagvlakonderzoek” en beantwoording college B&W d.d. 8 juli 2014.
  3. Brief van het college van B&W aan de raad d.d. 16 september 2014 “Resultaten draagvlakonderzoek parkeren St.Anna.

Ruud Klein Hemmink

Fractie Gewoon Nijmegen

 

 Plaats een reactie