content top

Beheer Hezelpoort parkeervoorziening

Gewoon Nijmegen heeft op 18 december de volgende motie ingediend, en deze is ook unaniem aangenomen!

Raadsvergadering: 18 december 2013

Agendapunt 11

Raadsvoorstel: Project Hezelpoort

Onderwerp: Werkcooperatie parkeergarage Hezelpoort.

MOTIE: Een goed beheer is noodzakelijk van een parkeervoorziening!

De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 18 december 2013.

Constaterende dat:

  • Er een raadsvoorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad van Nijmegen om akkoord te gaan met het project Hezelpoort waarbij het huidige parkeerterrein Oude Stad wordt omgebouwd naar een parkeervoorziening met de mogelijkheid voor een extra opbouw van 150 extra parkeerplaatsen t.b.v. de bouw aan de Handelskade.
  • Het beheer en controle etc. bij de parkeerplaats Oude Stad wordt op dit moment ingevuld door de Stichting Oude Stad die hiervoor kansarmen op de arbeidsmarkt het beheer etc. laten doen onder begeleiding.
  • In het verleden en recentelijk zijn er toezeggingen gedaan aan deze werknemers, dat ze bij de nieuwe parkeergarage(voorziening)  aan het werk kunnen, immers de werkgelegenheid bij de Oude Stad wordt beëindigd.
  • Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in de raadskamers is dit onderwerp besproken en hebben de wethouders toegezegd het een en ander te onderzoeken. Een harde toezegging ontbreekt en wordt op dit moment niet gegeven, ondanks de toegezegde inzet daartoe van het college.

Overwegende:

Dat er in het verleden en zelfs nu nog verwachtingen worden gewekt bij de werknemers van de Oude Stad dat zij na herinrichting etc. van het parkeerterrein aan de Hezelpoort hun werkzaamheden voort kunnen zetten. Hiertoe dient echter een werkcoöperatie te worden opgezet door de gemeente Nijmegen. Deze werkcoöperatie is door het college toegezegd, echter de daadwerkelijke realisatie daarvan ontbreekt op dit moment

Gewoon Nijmegen vindt het belangrijk dat deze (kans)arme werknemers via een werkcoöperatie na werk begeleidt wordt c.q. aan het werk worden geholpen.

Gewoon Nijmegen verzoekt het College van B&W dan ook:

Een werkcoöperatie voor heropening van het voornoemde parkeerterrein (voorziening) op te richten en via deze werkcoöperatie de huidige werknemers van de Oude Stad het beheer etc. in de meest brede zin van het woord van de nieuwe parkeervoorziening Project Hezelpoort uit te laten voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.Plaats een reactie