content top

Amendement: Meer en beter Parkeren in de Hezelpoortgarage

Amendement behorende bij de bespreking van het

Agendapunt: Aantal openbare parkeerplaatsen Hezelpoortgarage

Indiener:

– Frank Jasper (Gewoon Nijmegen)

– Paul Eijgenhuizen (Voor Nijmegen Nu)

De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 23 september 2020,

Constaterende dat:

– Het College is voornemend een woongebouw met ruim 100 woningen, commerciële ruimte en een forse parkeergarage te realiseren net buiten de Hezelpoort aan de westzijde van de binnenstad.

– De nieuwe garage moet een vervanging worden van de huidige parkeervoorziening van 325 plaatsen.

– Aanvullend moet de P-garage de volgende extra capaciteit verkrijgen:

o P-plaatsen voor het tekort van de woningen aan de Handelskade => 183 stuks

o Opvang van weggehaalde P-plaatsen Waalkade: => 100 stuks

o Opvang van weggehaalde P-plaatsen garage Kelfkensbos; => 80 stuks

o Opvang van weggehaalde p-plaatsen Ringstraten 2/3 van 60 stuks: => 40 stuks

o Vervanging van weggehaalde huidige 325 p-plaatsen P2-OudeStad => 240 stuks

Totaal: 643 stuks

Hieraan wordt nog separaat toegevoegd de P-plaatsen voor de woontoren(130stuks) en de nieuwe commerciële ruimte(83 stuks)

– De normaal toegepaste zgn, “vrije parkeerruimte” van 10% ligt buiten de maximale loopafstand die bezoekers bereid zijn af te leggen tot het centrum.

– Wanneer in het gebied Biezen en langs de Waalhaven betaald parkeren wordt ingevoerd zal de parkeerdruk op de nieuwe P-garage toenemen en is de huidige P-capaciteit onvoldoende.

– Voor woon-winkelverkeer is aangetoond dat bijna geen verschuiving van auto naar openbaar vervoer en fiets plaatsvindt.

Overwegende:

– Dat de mooiste winkels van de stad in de westzijde van de binnenstad liggen: de Hezelstraten.

– Dat de winkels hun bezoekers voor een groot deel vanuit het autobereik i.c. de parkeervoorziening P2-OudeStad ontvangen.

– Dat deze P-voorziening dreigt te worden opgeheven en vervangen door een zeer dure gebouwde P-voorziening die ook nog soulaas moet bieden voor alle weggehaalde P-plaatsen in de binnenstad.

– Dat in te voeren betaald parkeren in de omgeving een grote extra druk en een P-capaciteitstekort voor deze nieuwe P-garage gaat opleveren.

– Dat er geen “vrije ruimte van 10%” in de P-capaciteitsberekening is meegerekend die binnen de gewenste loopafstand tot de binnenstad ligt.

– Dat de Ecorys rapportage 2,5 to 3 jaar oud is en onvoldoende actueel in deze snelle veranderende parkeersituatie.

Besluit:

Om de beslispunten als volgt te wijzigen:

1. Het aantal te realiseren openbare parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen

Hezelpoortgarage vast te stellen op 643+10%= 707 stuks.

2. Het investeringsbudget voor de bouw van 707openbare parkeerplaatsen in de

Hezelpoortgarage conform bijlage “Opbouw Investeringsbudget Hezelpoortgarage” vrij te gevenPlaats een reactie