content top

Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

MotieNeem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

Indiener: Charlotte Brand (PvdA) en Ton Roes (Gewoon Nijmegen)

Mede-indieners: Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF)

Betreft: Agendapunt 11 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Beeldkwaliteitsplan Drijvende woningen, Lentse en Oosterhoutse plas (08/2019) en agendapunt 12 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijke deel Lentse Plas) (09/2019)

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 februari 2019

Constaterende dat:

  • Verschillende insprekers, vertegenwoordigers van zowel de Lentse als de Oosterhoutse Plas, hebben aangegeven dat zij zeer teleurgesteld zijn over de manier waarop zij betrokken zijn in en geïnformeerd zijn over dit dossier.

Overwegende dat:

  • De portefeuillehouder in de Kamerronde heeft toegezegd ook na de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan het overleg met de Klankbordgroep Landschapszone, bestaande uit een werkgroep van de Lentse én een werkgroep van de Oosterhoutse Plas, te willen continueren;
  • De Klankbordgroep heeft aangegeven graag constructief mee te willen denken over een concreet en feitelijke inrichtingsplan waarbij de blik is gericht op de toekomst;
  • Er naast de geplande woningen op zowel de Lentse als Oosterhoutse plas een fors aantal parkeervoorzieningen, aanrijdroutes, draailussen en overige verhardingen moeten worden gerealiseerd waardoor de natuurlijke bufferzones worden aangetast;
  • Het bij het inrichtingsplan onder meer gaat om: verkeersveilige fiets- en looproutes, aanleg van parkeerkoffers, inclusie van groen en biodiversiteit;

Verzoekt het college:

  1. Bij de inrichting van het gebied Lentse Plas en Oosterhoutse Plas een overleg met de diverse werkgroepen van de Klankbordgroep Landschapszone te initiëren over een feitelijk en concreet inrichtingsplan waarbij in elk geval wordt gesproken over verkeersveilige fiets- en looproutes, aanleg van parkeerkoffers en inclusie van groen en biodiversiteit.
  2. De Raad te zijner tijd te informeren over het definitieve inrichtingsplan en de wijze van afstemming met de Klankbordgroep.

 

En gaat over tot de orde van de dag.Plaats een reactie